برای مطالعه

مشکل عدم شناسایی صفحات سایت مپ در سرچ کنسول

زمانی که تعداد سایت مپ های سایت زیاد باشد و مجبور باشید اول یک سایت مپ از سایت مپ ها درست کنید و درون آن سایت مپ ها یوآرال صفحات خود را قرار دهید اگر در سایت مپ اولیه بیش از 200 سایت مپ قرار دهید احتمالا سرچ کنسول نمیتواند آن سایت مپ ها را بخواند ، برای حل مشکل باید در سایت مپ اصلی بیش از 200 سایت مپ قرار ندهید و به جای آن سایت مپ های اصلی که به سرچ کنسول معرفی می کنید را تعدادش را زیاد کنید و در هر کدام زیر 200 سایت مپ قرار دهید

My sitemap index file does not show any errors on google search console, but it only shows 397 discovered urls whereas it should have been over a million.

This was related to combination of having too many sitemap files and some giving timeout errors. Search console is not good at reporting those errors with a lot of sitemaps. The issue is fixed after reducing sitemap count to 200 and making them load under 30 seconds.