مشکل عدم شناسایی صفحات سایت مپ در سرچ کنسول

زمانی که تعداد سایت مپ های سایت زیاد باشد و مجبور باشید اول یک سایت مپ از سایت مپ ها درست کنید و درون آن سایت مپ ها یوآرال صفحات خود را قرار دهید اگر در سایت مپ اولیه بیش از 200 سایت مپ قرار دهید احتمالا سرچ کنسول نمیتواند آن سایت مپ ها را […]